СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

       ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Забележка: Уважаеми ученици, поради започването на учебната година в сградата на СУ “ Неофит Бозвели“ чакаме програмата за съгласуване от РЗИ, тук публикуваната е  без часовете на класния ръководител и спортни дейности.