Второ класиране: Важна информация

В ОУ „Антон Страшимиров“ при второ класиране има 8/осем/ свободни места за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година

ВАЖНО!!! Eлектронна система ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС за учебната 2019/2020 година

Начална дата за записване на класираните за първи клас деца – 6 юни 2019г., от 9:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

Крайна дата за записване – 7юни 2019г., до 17:00ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

Записването ще се проведе в кабинета по Безопасност на движението в ОУ „Антон Страшимиров“ – гр.Варна

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

Чл.23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2.оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3.документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5./съгласно СИСТЕМАТА от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна/

Заповед 

Уведомление Обществен съвет ОУ „Антон Страшимиров“

Заповед

Уведомление Обществен съвет ОУ „Антон Страшимиров“

РУО – Варна – Първи клас за учебната 2019/2020 година

Прием в първи клас през учебната 2019/2020 година

Правила за прием и нормативна уредба

ГРАФИК
на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година