Информация за услугите предоставяни

от ОУ „Антон Страшимиров“

 

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Приложения:

 

Обобщена информация  по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ –

Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.

изтегляне на приложението   >> ТУК <<

Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите.

1.Задължителна информация – приложение 1                        изтегляне на приложението   >> ТУК <<

2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства,

дипломи – приложение 2                                                   изтегляне на приложението   >> ТУК <<

3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас,

етап или основна степен на образование-приложение 3    изтегляне на приложението   >> ТУК <<

4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от 1 до 6 в училище на чужда

държава.- Приложение 4                                                  изтегляне на приложението   >> ТУК <<  

 

5.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

изтегляне на приложението   >> ТУК <<