Иновативно училище

Иновативно училище

Решение 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България, Основно училище „Антон Страшимиров“ получи статут на иновативно училище. Проектът, който училището ще реализира е „STEAM свят“.

Решение 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България, Основно училище „Антон Страшимиров“ получи статут на иновативно училище.

Проектът, който училището ще реализира е „STEAM свят“.

Глобалните теми, разглеждани от перспективата на различни учебни предмети са:

Образование за устойчиво развитие

Космически пътешественици

Вселената на природните науки

Внедряването на иновацията предвижда включването на ученици от V клас, учители, родители.

Очаквани резултати:

Чрез разчупване на традиционния модел на обучение, иновацията ще позволи учениците да:

– изградят  навици за екипна работа, умения за изследване, търсене и намиране на информация и вземане на решения за нейното използване;

 – да развият творческото и критично мислене;

– умения за решаване на стандартни и нестандартни задачи;  

– да разработват и представят собствен проект;

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за ОУ “Антон Страшимиров”,

населено място Варна,

община Варна,

код по НЕИСПУО 400003,

ОБЛАСТ ВАРНА

Начало на предложената иновация 2022 година

Край на дейностите на предложената иновация 2024 година

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот:

Активното обучение в STEAM предметите (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика) води до повишаване на иновативността, въображението и творчеството на учениците.   

2. Цел на иновацията:

Да се насърчат учениците да развият умения за критично мислене и решаване на проблеми.

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период:

STEАM е нов начин, за изучаване на света, който ни заобикаля. Комбинира различни методи за разглеждане и проучване на актуални теми. Учениците взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделят идеите си, допринася за развитие на групови проекти. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото са основните принципи, залегнали в този образователен модел. Едно от основните предимства на STEАM обучението е интеграцията на отделните предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Това води до развитието на базови способности у всяко едно дете, а именно: лесна приспособимост, критично мислене, адаптивност в бързо и непрекъснато променяща се среда. Учениците ще обогатят знанията си по език, природни науки, изкуства, ще имат възможност да използват това в реална среда и ще добият нови социални умения.

4. План за изпълнението за учебната 2022/2023 г. :

Образование за устойчиво развитие

  • „Зелена енергия за зелено бъдеще“
  • „Четири лапи, две крачета“
  • „Микро и макро свят“
  • „Направи си сам – територия за “Ековойни“
  • „Природатата на музиката и музика в природата“

Космически пътешественици

  • „България в Космоса“
  • „Светлината и нейната мощ“
  • „По-бързи“
  • „Космосът  – математика на неизвестното“

Вселената на природните науки

5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес:

През учебната 2023 – 2024 г. ще се включат учениците, които в момента са в четвърти клас,  а през учебната 2024 – 2025 г. учениците, които в момента са в трети клас.

7. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики:

Натрупаният опит при учениците от прогимназиален етап може да се приложи и за учениците от начален етап.

8. Информация за учениците, включени в иновативния процес:

През настоящата учебна година са включени учениците от пети клас

9. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес:

Всички учители, които участват в иновацията са високо квалифицирани.

12. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации:

Проектът прилага концепцията за обучение STEM/STEAM , която се стреми да

вдъхнови младите хора да се развиват в сферата на науката и технологиите. В

световен мащаб има реални практики как може да се въведе дори при най-малките

деца на 3+ години.

13. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците:

Активното обучение в STEAM предметите (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика) води до повишаване на иновативността, въображението и творчеството на учениците.

14. Длъжностно лице от училището, за контакт: Костадин Дюлгеров – 0879032790