ОРЕС

ОРЕС

ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ДЕКЛАРАЦИЯ за ОРЕС. от родител за осигуряване необходимите технически  технологични условия за пълноценното участие на ученика в обучението от разстояние в електронна среда от разстояние.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 30 дни от родител за преминаване в ОРЕС- до 30 дни с основания: “здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище“.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАД 30 дни по мед. причини от родител за преминаване в ОРЕС– над 30 дни с основания: “1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ НАД 30 дни от родител за преминаване в ОРЕС – с основание: “3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ НА НАЧАЛНИКА НА  РУО – ВАРНА